DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

 

 
Na podlagi 8.in 9. člena Zakona o društvih je ustanovni zbor v Mežici, dne 24.8.2002, sprejel sklep o ustanovitvi 
društva in sprejel naslednji
STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta statut določa: ime in sedež društva; namen, cilje in naloge; način včlanjevanja in prenehanje članstva; način upravljanja društva, pravice in dolžnosti članov; financiranje društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s sredstvi; način zagotavljanja javnosti dela društva in njegovo prenehanje; način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta.
2. člen
Ime društva je Društvo Literarno gledališče Treska Mežica. Sedež društva je na naslovu Mariborska cesta 13, 2392 Mežica, Slovenija.
3. člen
Društvo ima svoj znak in pečat.
Znak je stiliziran svetilnik (držalo za treske) z gorečo tresko.
Pečat je okrogle oblike in vsebuje ime društva ter znak društva.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo pridobi pravno osebnost zasebnega prava s trenutkom vpisa v register društev pri pristojnem državnem organu.
5. člen
Delovanje društva temelji na načelih prostovoljnega združevanja, javnosti delovanja in demokratičnosti, z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o svojem delu.
Demokratičnost društva je zagotovljena z večinskim sistemom. Vse dejavnosti društva, se izvajajo le, če je dosežena sklepčnost med člani organa, ki je pristojen za določeno področje delovanja.
V društvu niso dovoljene strankarske aktivnosti.
6. člen
Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji doma in v tujini.
II. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA
7. člen
Nameni društva so v skladu z veljavnimi predpisi organizacijska, finančna in tehnična podpora in izvedba strokovnih in izobraževalnih kulturnih projektov, razstav, ekskurzij, predavanj, seminarjev, učnih delavnic, posvetovanj, sestankov in drugih oblik popularizacije književnosti in drugih umetnosti.
8. člen
Cilji društva so:
- organizacijska, finančna in tehnična podpora kulturno umetniških projektov in projektov članov društva s področja delovanja društva,
- izobraževanje in pridobivanje delovnih izkušenj članov s področja delovanja društva,
- navezovanje in ohranjanje stikov in povezav društva in njegovih članov s posamezniki in organizacijami s podobnimi cilji in nameni doma in v tujini.,
- promocija lokalne kulture na domačem in mednarodnem kulturnem področju.
9. člen
Dejavnosti in naloge društva v skladu z veljavnimi predpisi so:
- organiziranje in izvajanje kulturno umetniških dogodkov, raziskovalnih projektov in strokovnih in izobraževalnih tečajev doma in v tujini,
- organiziranje in izvajanje predavanj, seminarjev, učnih in kreativnih delavnic, posvetovanj in sestankov s področja dejavnosti društva,
- objavljanje svojih dejavnosti, opredeljenimi s splošnimi cilji društva, na spletni strani društva, s plakati, letaki in obvestili v ostalih javno dostopnih medijih,
- snemanje in izdajanje fotografskih, filmskih, video in audio materialov, ki se nanašajo na splošne namene in cilje društva,
- sodelovanje z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami in ustanovami doma in v tujini,
- omogočanje pridobivanja delovnih izkušenj, izobraževanja in sodelovanja članov na seminarjih, posvetovanjih, učnih delavnicah in sestankih doma in v tujini,
- založništvo
- zavzemanje za dvig bralne kulture v družbi na splošno.
10. člen
Zaradi zagotavljanja finančne podpore svoji osnovni dejavnosti se društvo izključno v neprofitne namene ukvarja tudi s pridobitnimi dejavnostmi. Te so v ozki povezavi z kulturnimi in strokovnimi cilji društva, strokovnost članov društva pa jih obenem tudi omogoča. Izvajajo se v tistem nujnem obsegu, ki omogoča nemoteno izvajanje osnovnih dejavnosti društva.
Pridobitne dejavnosti društva so lahko naslednje:
- organiziranje in izvajanje tečajev in izobraževalnih seminarjev,
- organiziranje in izvajanje predavanj in učnih ter kreativnih delavnic,
- organiziranje in izvajanje javnih prireditev, razstav, natečajev, performansov in instalacij,
- zalaganje in izdajanje publikacij in tiskanih gradiv s tematiko s področja dejavnosti društva,
- izposoja in omogočanje uporabe opreme in pripomočkov s področja dejavnosti društva,
- nudenje storitev s področja dejavnosti društva.
Vse zgoraj navedene dejavnosti se lahko izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo področja posamezne gospodarske dejavnosti.
11. člen
Dejavnost društva je neprofitna, presežki iz gospodarske ali pridobitne dejavnosti društva in drugi dohodki pa morajo biti namenjeni za izvajanje dejavnosti in nalog društva.
 
 
 
III. ČLANSTVO
12. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je pripravljen aktivno delovati v društvu,
- se želi dodatno izobraževati,
- želi delovati pri projektih društva ,
- sprejme statut in interne pravilnike o delovanju društva.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo, da bi postal član društva; obenem se zaveže da bo deloval v skladu s statutom in plačeval članarino.
Pristopno izjavo za sprejem v članstvo obravnava izvršni odbor društva.
Pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije lahko postanejo člani društva tudi tuji državljani.
13. člen
Poleg rednih članov ima društvo tudi častne člane.
Izvršni odbor društva lahko podeli naziv častnega člana društva tistemu članu društva, ki je s svojim delovanjem bistveno pripomogel k razvijanju in izvajanju dejavnosti ter nalog društva.
Častni člani društva niso dolžni plačevati članarine.
Častni člani imajo vse pravice članov društva, ne smejo pa prevzeti funkcij znotraj organov društva.
14. člen
Pravice članov društva so:
- da sodelujejo pri delu društva,
- da opravljajo funkcije v organih društva,
- da sodelujejo pri delu organov društva,
- da aktivno oblikujejo in uresničujejo progam dela,
- da imajo vpogled v finančno poslovanje društva,
- da so seznanjeni s programom dela in izvajanjem dejavnosti in nalog društva,
-da lahko nosijo društveno identifikacijsko priponko.
15. člen
 
Dolžnosti članov društva so:
- da s svojo aktivnostjo pripomorejo k izvajanju dejavnosti in nalog društva,
- da izpolnjujejo sklepe občnega zbora in drugih organov društva,
- da spoštujejo statut in druge akte društva,
- da redno poravnavajo redne finančne obveznosti društva, v kolikor ni drugače določeno,
- da skrbijo za lastnino društva,
- da opozarjajo na nepravilnosti v delu društva,
- da izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter jih prenašajo na ostale člane društva,
- da volijo in so izvoljeni v organe društva.
16. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom iz društva,
- z izključitvijo,
- s črtanjem iz seznama članov,
- s smrtjo,
- s prenehanjem delovanja društva.
Član društva lahko kadarkoli izstopi iz društva. To stori tako, da izvršnemu odboru poda pismeno izjavo o izstopu.
Član se izključi iz društva, če ne izpolnjuje sklepov društva oziroma grobo krši statut ali interni pravilnik o delovanju društva. O izključitvi člana sklepa nadzorni odbor, sklep potrdi občni zbor, ki dokončno odloči o izključitvi. Izključeni član lahko ponovno predloži pristopno izjavo eno leto po izključitvi.
Član se črta iz društva, če po predhodnem opominu ne poravna članarine za obdobje preteklega leta.
IV. ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVA SESTAVA IN VOLITVE
17. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- izvršni odbor,
- nadzorni odbor.
OBČNI ZBOR
18. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani društva.
19. člen
Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
20. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov.
Način glasovanja določi občni zbor. Glasovalno pravico na občnem zboru društva imajo vsi člani društva.
21. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot na primer: predstavniki podobnih društev, družb in organizacij sponzorjev, predstavniki državnih organov. Nečlani društva imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.
22. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov .
23. člen
Občni zbor odpre član izvršnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega vodstva, ki ga sestavljata najmanj dva člana društva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja, po potrebi pa tudi druge delovne organe.
24. člen
O seji občnega zbora se piše zapisnik, v katerega se vpiše vse bistvene podatke o dogajanju na občnem zboru in vsebino sprejetih sklepov in zavrnjenih predlogov. Zaradi lažje izdelave zapisnika se seja občnega zbora lahko zvočno snema. Zapisnik občnega zbora podpišejo člani delovnega vodstva in zapisnikar.
25. člen
Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu,
- sklepa in potrjuje poročila izvršnega in nadzornega odbora,
- predlaga dopolnitve k delovnemu programu društva,
- razpravlja o sklepih izvršnega in nadzornega odbora,
- voli in razrešuje izvršni in nadzorni odbor,
- odloča o uvedbi novih delovnih teles društva in voli njihove člane,
- odloča o prenehanju in združitvi društva,
- odloča o spremembah temeljnega akta,
- sprejema finančni plan in zaključni račun,
- dokončno odloči o izključitvi člana iz društva.
IZVRŠNI ODBOR
26. člen
Izvršni odbor je kolektivni izvršilni organ občnega zbora društva, ki samostojno deluje v okviru smernic, sprejetih na občnem zboru, in vodi dejavnost društva.
27. člen
Izvršni odbor je sestavljen iz največ treh članov, vsak ima naziv član izvršnega odbora.
Člane izvršnega odbora izvoli neposredno občni zbor društva za dobo največ 4 let. Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi ter koordinira njegovo delo katerikoli član izvršnega odbora.
28. člen
Pristojnosti izvršnega odbora so:
- operativno vodi delo društva na podlagi smernic občnega zbora,
- odloča o pravnih poslih oziroma določa obseg pooblastil posameznih članov izvršnega odbora v zvezi s sklepanjem pravnih poslov in siceršnjim nastopanjem zastopnika društva v javnosti,
- vodi kandidacijski postopek in oblikuje listo kandidatov za organe društva,
- predlaga sprejem zaključnega računa ter delovnega in finančnega plana,
- odloča o sprejemu novih članov in izključitvi iz društva ter vodi evidenco o članstvu,
- imenuje razne stalne in začasne komisije,
- sprejema začasne ukrepe iz področja pristojnosti občnega zbora,
- skrbi za obveščanje članov,
- podeljuje društvena priznanja in nagrade,
- sprejme interne pravilnike delovanja in ostale splošne akte društva,
- predlaga in oblikuje nova delovna telesa,
- odloča o drugih vprašanjih, za katere ni izrecno pristojen kak drug organ.
29. člen
Funkcijo finančnika in ostale operativne pristojnosti oziroma zadolžitve članov izvršnega odbora se za tekoče koledarsko leto določi z medsebojnim dogovorom članov izvršnega odbora.
30. člen
Izvršni odbor sprejema odločitve z večino vseh članov.
Vsi člani so pri delu izvršnega odbora enakopravni.
Izmed članov izvršnega odbora občni zbor izvoli predsednika izvršnega odbora in njegovega namestnika.
Nihče izmed članov izvršnega odbora ne sme dajati v javnosti izjav, ki bi se razlikovale od sprejetih stališč izvršnega odbora, ne glede na njegovo osebno mnenje.
31. člen
Zastopnik društva predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu s tretjimi osebami v okviru pooblastil, ki mu jih podeli izvršni odbor. Zastopnik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.
V primeru odsotnosti zastopnika,lahko zastopa društvo v pravnem prometu s tretjimi osebami katerikoli izmed članov izvršnega odbora.
32. člen
Delo izvršnega odbora, ki operativno vodi društvo, je javno, z javnostjo dela izvršnega odbora pa je zagotovljena tudi javnost dela celotnega društva.
Javnost dela društva se zagotavlja s poročanjem posameznih članov izvršnega odbora o svojem delu na občnem zboru društva ter z vpogledom v posamične in splošne akte društva, kar je omogočeno vsem članom društva. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo javnost preko članov izvršnega odbora, z obveščanjem v javnih medijih ipd.
NADZORNI ODBOR
33. člen
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
Mandatna doba nadzornega odbora je 4 leta.
34. člen
Nadzorni odbor skrbi za operativno vodenje disciplinskih postopkov. Disciplinski postopek se podrobneje opredeli s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor. Nadzorni odbor odloča o posamezni zadevi z večino vseh članov.
Nadzorni odbor obravnava naslednje kršitve:
- kršitve določb statuta, internih poslovnikov ter drugih aktov društva,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
Disciplinski ukrepi, ki jih izreče nadzorni odbor so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.
V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
35. člen
Društvo pridobiva dohodke iz:
- naslova članarine članov,
- materialnih pravic in dejavnosti društva,
- dotacij podpornih članov,
- dotacij državnih in sorodnih organov,
- dotacij zainteresiranih gospodarskih subjektov,
- iz javnih sredstev,
- z darili in volili ter iz drugih virov.
36. člen
Zbrana sredstva se trošijo v okviru odobrenega finančnega načrta, v prvi vrsti pa za namene, zaradi katerih je društvo ustanovljeno.
37. člen
Finančno poslovanje društva se vodi preko ustreznega računa pri banki. Računovodstvo se vodi v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.
 
 
38. člen
Člani izvršnega odbora na čelu s finančnikom operativno vodijo finančno in računovodsko poslovanje društva in odgovarjajo za pravilnost in zakonitost materialnega in finančnega poslovanja društva.
Člani izvršnega odbora so dolžni opozoriti člane društva, če menijo, da so posamezne finančne in računovodske operacije v nasprotju s predpisi. V teh primerih imajo pravico tudi odkloniti izvršitev posameznih operacij.
39. člen
Vsaka listina, na podlagi katere se opravi kakšno izplačilo z računa društva, mora biti likvidirana s strani pooblaščenega podpisnika. Društvo ima tri likvidatorje računovodskih in finančnih listin, in sicer so to vsi člani izvršnega odbora.
Listina je pravilno likvidirana in se na podlagi nje lahko opravi izplačilo v breme računa društva, če jo podpiše in s tem odobri izplačilo katerikoli izmed likvidatorjev.
40. člen
Podpisniki finančnih nalogov pri organizaciji pooblaščeni za plačilni promet so vsi člani izvršnega odbora (likvidatorji), ki so pooblaščeni za posamično podpisovanje finančnih nalogov.
41. člen
Izvršni odbor je dolžan občnemu zboru predložiti letno računovodsko poročilo društva, ki ga občni zbor potrdi.
Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno računovodsko poslovanje društva.
Nadzorstvo nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi društva izvaja nadzorni odbor društva, ki je odgovoren občnemu zboru in mu poroča o svojem delovanju.
VI. REšEVANJE SPOROV
42. člen
Morebitne spore med člani društva ter člani in društvom rešuje ad hoc arbitraža, ki se formira tako, da vsak udeleženec v sporu imenuje svojega arbitra, to dva pa sporazumno imenujeta tretjega arbitra, ki je hkrati tudi predsednik arbitraže.
Arbitraža odloča neposredno po načelih pravičnosti, odločitev pa mora biti obrazložena. Arbitražno odločbo je treba v pisni obliki vročiti vsakemu udeležencu spora.
Odločitev arbitraže je dokončna.
VII. KONČNE DOLOČBE
43. člen
Društvo preneha z delovanjem:
 
- z odločitvijo občnega zbora društva,
- v primeru odločitve pristojnega državnega organa.
44. člen
sklep o prenehanju društva.
Ne glede na prejšnje določilo, se vsa sredstva, ki so bila pridobljena iz proračuna, vrnejo proračunu.
 
45. člen
Ta temeljni akt prične veljati v trenutku, ko ga sprejme občni zbor , izvajati pa, ko ga potrdi državni organ, ki je pristojen za registracijo društev.
V primeru prenehanja društva je potrebno najprej poravnati vse obveznosti društva do tretjih, preostalo premoženje pa pripade drugemu sorodnemu društvu ali zvezi društev, v katero je društvo včlanjeno, kar se konkretno določi v sklepu občnega zbora društva.
 
 
 
V Mežici, 24.8. 2002
 
Predsednik izvršnega odbora:
Marijan Mauko
 
Član izvršnega odbora:
Peter Peruzzi
 
Članica izvršnega odbora:
Ajda Vasle